Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 140 jarig jubileum L.A.C. “Frisia 1883”

1. Begripsomschrijving

In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:

Algemene Voorwaarden
de Algemene Voorwaarden kaartverkoop van de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883”;

Evenement
de publieke of besloten gebeurtenis ten behoeve van een activiteit van de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” ;

Locatie
de Magere Weide 9, 8915 AV te Leeuwarden;

Organisator
De jubileumcommissie van L.A.C. “Frisia 1883”;

Overeenkomst
de overeenkomst tussen de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” en de klant tot koop en aflevering van kaarten;

Kaart
het toegangsbewijs tot een evenement;

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Via de website 140jaarlacfrisia1883.nl aangeschafte tickets worden hierna “kaarten” genoemd .

2.2 Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties dan wel bij de organisator verkrijgbaar.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.6 Alle aanbiedingen van de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

2.7 de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Kaarten niet worden toegezonden.

2.8 de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” dit schriftelijk (per e-mail) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” zijn vrijblijvend en de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW en exclusief ticket fee.

3.3 In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

3.4 de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 Bij de bestelling is inbegrepen een vast bedrag aan boekingsservicekosten per kaart, die kan variëren per Evenement. De servicekosten bestaan uit transactie- en bespreekkosten. Deze kosten worden berekend door Eventbrite.nl.

3.6 de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Kaarten te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft Het Zaans Showorkest, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde kaarten tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.

3.7 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” niet aansprakelijk.

3.8 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.

3.9 Het storneren van een door de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” bedrag ontslaat afnemer niet van zijn betalings- en afnameverplichting.

4. Gebruik van kaarten

4.1 Afnemers van Kaarten dienen deze, ook na het betreden van het Evenement op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het Evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.

4.2 Kaarten mogen doorverkocht worden als de koper niet in de gelegenheid is het evenement te bezoeken.

4.3 Het is verboden om Kaarten voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van het Evenement van de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883”.

4.4 Elke Kaart beschikt over een unieke barcode en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van een kaart is nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

5. Annulering en teruggave

5.1 Een organisator heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” haar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

5.2 de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de helft van de entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke de bezoeker heeft betaald voor de door de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” verleende diensten, zoals reserveringskosten. De jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

5.3 Kaartverkoop voor de evenementen van de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” verloopt via de website van Eventbrite.nl. Bovenop de aankoop van de tickets komt nog een ticket fee.

6. Betalingen

Kaartverkoop gaan via Eventbrite.nl deze accepteert diverse betaalmethoden.

7. Levering

7.1 De kaarten worden direct na ontvangst van de bestelling als PDF per e-mail geleverd. Kaarten worden na betaling ook als PDF-document gepresenteerd op het computerscherm van afnemer. Afnemer dient dit PDF-document zelf uit te printen en mee te nemen naar het Evenement. Kaart tonen op een telefoon is ook toegestaan. Koper is zelf verantwoordelijk voor het leveren van een juiste e-mailadres.

7.2 De door de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

8. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde kaarten gaat pas over indien u al hetgeen u, op grond van enige overeenkomst, aan de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de kaarten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

9. Reclames en aansprakelijkheid

9.1 de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) het Evenement, voor de organisatie van het Evenement, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

9.2 de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

10 Elektronische communicatie en bewijs

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” (dan wel door klant ingeschakelde derden), is de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” niet aansprakelijk.

11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

12.1. De koper van een door de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” geleverde kaart dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.

12.2 Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” geleverde kaart toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” niet aansprakelijk zijn.

12.3 De koper van een kaart bezoekt een evenement op eigen risico. de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.

12.4 Koper van een door de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” geleverde kaart dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een kaart.

12.5 De kaartverkoop is eerst opengesteld voor de leden van L.A.C. “Frisia 1883”. Deze kunnen met een geleverde code korting krijgen op de aanschaf van een kaart of kaarten gedurende aangegeven tijdsperiode. Na de tijdsperiode vervalt de code en dient het normale tarief te worden betaald.
Wanneer een niet lid toch een kaart koopt gedurende de tijdsperiode dat alleen leden een kaart mogen kopen. Zal de kaart worden geannuleerd en de gemaakte kosten zullen worden verhaald. Het deel wat over is zal worden overgemaakt naar de bezoeker.

13. Diversen

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de jubileumcommissie L.A.C. “Frisia 1883” vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.